Page 10 - Meernieuws mei-augustus 2017
P. 10

INFORMATIE   VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN


           heeft de Belangenvereniging zorgen en dit hebben  • Initiatief werkgroep Verkeer voor remwegdemon-
           we kenbaar gemaakt. Er zal een vervolg komen op dit  straties. Doelgroep leerlingen van de basisschool.
           overleg.            • Bewoners Middelberterweg voor het organiseren
                            van een Midzomernachtfeest. Doel versterken
           Algemene Leden Vergadering (ALV) onderlinge contacten dorpsbewoners.
           De jaarvergadering is gehouden op 8 maart j.l. Hierbij  • IJsvereniging ‘Eensgezindheid’ voor het he-
           waren 33 leden aanwezig. Aan de hand van een Power  ropenen van de kantine in combinatie met
           Point presentatie hebben wij de agendapunten afge- een uitje voor de leden naar de schaatsbaan in
           werkt. We konden zo op een leuke manier laten zien  Kardinge.
           waar wij ons het afgelopen jaar allemaal mee bezig Afscheid Wim Stevens en Masja Zwart
           hebben gehouden.        Wij hebben afscheid genomen van Wim als voorzitter
           Huishoudelijk Reglement     en van Masja. Jammer, want hun inzet was groot en
           Eén de onderwerpen was het vaststellen van het Huis- we hebben samen veel bereikt.
           houdelijk Reglement. Met enkele kleine aanpassingen
           is dit vastgesteld op de ALV van 8 maart 2017.
           90-jarig bestaan
           In verband met het 90-jarig bestaan van onze vereni-
           ging konden er ideeën worden ingediend. Op de ALV
           zijn de prijzen uitgereikt aan de drie beste ideeën. De
           winnaars zijn:

                           stadsdeelcoördinator Ruud van Erp bedankt
                           voorzitter Wim Stevens

                           Vanwege het afscheid van Wim en Masja was de heer
                           Ruud van Erp, stadsdeelcoördinator van de Gemeente
                           Groningen, aanwezig. Hij wilde graag het woord om
                           te bedanken voor al het werk wat zij hebben gedaan
                           voor de Belangenvereniging. Hij haalde nog aan dat
           V.l.n.r: Annet Ritsema (Midzomerfeest), Paul Munting  zij het voor de gemeente niet altijd gemakkelijk heb-
           (Ijsvereniging Eensgezindheid) en Marina Weel (Werk-
           groep Verkeer)         ben gemaakt. Mede door hun doorzettingsvermogen
                           is er veel bereikt. Een voorbeeld hiervan is de realisatie
                           van het Engelenmeerpad.
   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15