Page 11 - Meernieuws mei-augustus 2017
P. 11

INFORMATIE                     VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN


                          wij vastgesteld op de ALV. Contributie per automati-
                          sche incasso blijft € 5,00 per jaar. Leden die hun con-
                          tributie per bank betalen vóór 1 juli van het lopende
                          jaar betalen ook € 5,00. Voor leden die per bank be-
                          talen na 1 juli of contant betalen is de contributie
                          € 7,00 per jaar.
                          Dit houdt in dat u € 2,00 kunt besparen als u uw
                          bijdrage per bank vóór 1 juli overmaakt op onze
          Penningmeester Kees Oosterhuis  bank¬rekening NL68 RABO 0346 2113 28 t.n.v. Be-
          neemt afscheid van Masja Zwart langenvereniging MEER-dorpen. Naast de besparing
                          scheelt het ons ook erg veel werk en wij bedanken u
          Nieuwe bestuursleden      alvast voor het op tijd betalen van de contributie.
          Het bestuur moest versterkt worden mede door het  Documentaire ‘De laatste boer van Euvelgunne’
          vertrek van Wim Stevens en Masja Zwart. Op de ALV  Als sluitstuk van de vergadering werd de documentai-
          hebben Marina Weel en Aafke Sibma zich opgegeven  re ‘De laatste boer van Euvelgunne’ getoond. In deze
          als bestuursleden. Thies Dijkhuis heeft zich opge- documentaire wordt Thies Dijkhuis uit Euvelgunne ge-
          geven als ondersteunend lid. De aanwezige leden  volgd, die samen met zijn broer Teun gestreden heeft
          hebben geen bezwaar voor de benoeming van deze  om zijn boerderij en de Hunzezone te behoeden voor
          nieuwe bestuursleden.     de oprukkende stad. Een prachtige documentaire!
          Terugkijken op de ALV
          U kunt een aantal stukken op de website www.meer-
          dorpen.info terugkijken, dit zijn:
            • Power Point presentatie ALV
            • Agenda van de ALV
            • Notulen van de ALV 8 maart 2017
            • Foto’s van de ALV (door Annet Ritsema)
            • Jaarverslag 2016
            • Huishoudelijk Reglement de laatste boer van Euvelgunne
          Oproep kascommissielid
          Op de ALV van 8 maart j.l. hebben wij als bestuur  Fietspad Hunzezone
          verzuimd om een nieuw lid van de kascommissie te  Een paar maanden geleden werden voorbereidin-
          benoemen. Wij zoeken nog iemand die dit voor een  gen getroffen voor de aanleg van een fietsbrug over
          periode van twee jaar wil gaan doen met één of twee  de oude Hunze in Euvelgunne. Het is een onderdeel
          andere leden. U kunt zich opgeven via het secretariaat  van een fietsverbinding tussen de Bremenweg en de
          of bij de penningmeester. De werkzaamheden zullen  Verlengde Bremenweg en maakt onderdeel uit van
          maar één avond per jaar in beslag nemen. de Fietsstrategie Groningen. De Belangenvereniging
          Contributie          heeft samen met een aantal direct omwonenden al
          De jaarlijkse contributie is iets aangepast, dit hebben  vanaf 2014 bij Burgemeester en Wethouders aange-
                                        11 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16