Page 12 - Meernieuws mei-augustus 2017
P. 12

INFORMATIE   VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN
           geven dat dit fietspad naar onze mening geen toege- gen de hele route en eventuele aankoop grond etc. en
           voegde waarde heeft, zolang niet bekend is hoe de  dat ze dus niet nu al met de fietsbrug in de Hunzezone
           verbinding met Meerstad zal gaan lopen. In de vorige  gaan beginnen. Zowel de bewoners van Euvelgunne
           Meernieuws stond al dat er onlangs een informeel  als de Belangenvereniging is positief over dit nieuws.
           overleg is geweest met wethouder Paul de Rook.  Kijk voor meer info over dit fietspad in ons jaarverslag
           Inmiddels is er besloten om pas met de fietsbrug te  2016. Eind maart heeft de Werkgroep Verkeer van de
           beginnen als het hele fietstracé gereed is. Dat wil zeg- Belangenvereniging het onderstaande persbericht
   12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17