Page 13 - Meernieuws mei-augustus 2017
P. 13

INFORMATIE                     VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN


          verstuurd. Dit is onder andere in het Bokkeblad en  weg. Bijna veertig procent rijdt in de 30-kilometerzone
          de Gezinsbode verschenen. In de Gezinsbode was het  zelfs harder dan 50 kilometer per uur. Er waren zelfs
          zelfs het meest gelezen item.  uitschieters van 108 kilometer per uur.
                          Uit een in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland
                          opgestelde enquête bleek dat er met name zorgen zijn
                          voor de kinderen en andere kwetsbare dorpelingen.
                          Meer dan driekwart van de respondenten voelt zich
                          als fietser onveilig op de Engel- en Middelberterweg.
          MEER-dorpen leasen flitspaal  Gedwongen zelf maatregelen te nemen
          GRONINGEN – Belangenvereniging MEER-dorpen  Annet Ritsema: ‘We voelen ons gedwongen zelf maat-
          heeft een flitspaal geleast bij Veilig Verkeer Neder- regelen te nemen, nu de overheid zich ook op dit ge-
          land. Dit omdat de bewoners van de MEER-dorpen  bied steeds verder terugtrekt. De belangenvereniging
          Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan de  heeft daarom een flitspaal geleast bij Veilig Verkeer
          snelheidsduivels beu zijn.   Nederland. Bovendien willen we van de opbrengst
          Noor Wit is lid van de werkgroep Verkeersveiligheid  van de boetes sparen voor verkeersremmende maat-
          van de belangenvereniging. ‘Een deel van onze dorpen  regelen zoals nieuwe fietspaden en verkeersborden
          is ingericht als 30-kilometerzone, maar er wordt stel- gemaakt door de kinderen.’
          selmatig harder gereden. Onze kinderen willen graag  De werkgroep heeft nog meer acties in petto, die deels
          op de fiets naar school, maar dat voelt onveilig.’ in samenwerking met de basisschool De Driebond
          Snelheidsmetingen        worden uitgevoerd. ‘We willen vooral dat bewoners
          Veilig Verkeer Nederland heeft onlangs snelheidsme- zich bewust zijn van hun rijgedrag, kinderen kunnen
          tingen verricht. Daaruit blijkt dat meer dan 95 procent  hun ouders daarvan bewustmaken.’
          te hard rijdt op de Middelberterweg en Engelberter-                                        13 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18