Page 9 - Meernieuws mei-augustus 2017
P. 9

kijk ook op onze website: INFORMATIE
          www.meerdorpen.info  VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN


          De Belangenvereniging MEER-dorpen stelt zich ten doel de belangen van de
          inwoners van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan, de
          MEER-dorpen, te behartigen. De benodigde middelen hiervoor worden verkregen
          uit de contributie van onze leden en uit gemeentelijke subsidies.
          De Belangenvereniging is officieel gesprekspartner voor diverse betrokken
          partijen zoals gemeente, provincie en Bureau Meerstad.
          Het bestuur bestaat uit:
          Wilma Ritsema  voorzitter  06 25 33 23 29
          Kees Oosterhuis,  penningmeester  06 51 40 28 55
          Marina Weel,  vervangend voorzitter 06 46 05 86 87
          Aafke Sibma,  secretaris  06 21 49 08 60
          Janny Landman,  ondersteunend lid  06 11 64 90 06
          Thies Dijkhuis,  ondersteunend lid
          Hindrik Mulder,  lid
          Mocht u suggesties, vragen of opmerkingen hebben over de leefbaarheid in onze dorpen, mail dan naar:
          secretarismeerdorpen@gmail.com. Voor financiële zaken kunt u mailen naar penningmeester.meerdorpen@
          gmail.com. Kijk voor meer informatie op www.meerdorpen.info. Daar zijn ook de oude nummers van
          Meernieuws te lezen met nieuws en ontwikkelingen van de Belangenvereniging.


          Overleg Bureau Meerstad     lint uit de 10e eeuw, we willen heel graag dat deze bij-
          Op woensdagavond 5 april hebben wij een overle- zondere historische waarde intact blijft. Het kenmer-
          gavond gehad met Bureau Meerstad. Hierbij waren  kende landschap wordt door de schuine doorsnijding
          het bestuur en de werkgroep Verkeer aanwezig.  ernstig aangetast. Daarnaast vrezen we ook dat een
          Daarnaast waren het MFC en de IJsvereniging verte- deel van Middelbert wordt geamputeerd van de rest
          genwoordigd. Het was een informele avond waarbij  van het dorp en met name sociaal gezien niet meer
          we een aantal punten naar voren hebben gebracht. De  onderdeel van het (toch al kleine) dorp zal zijn. De Be-
          voornaamste punten welke deze avond zijn besproken  langenvereniging heeft een alternatieve route gepre-
          waren onze school en de noordelijke ontsluiting Meer- senteerd, maar daar is Bureau Meerstad (nog) geen
          stad. In het bestemmingsplan staat opgenomen dat  voorstander van. Over de toekomst van de school de
          de noordelijke ontsluitingsweg de Middelberterweg  Driebond zijn we niet veel wijzer geworden. Hier gaan
          zal doorkruizen. De noordelijke ontsluiting is een  we samen met Paul Munting verder mee aan de slag.
          nieuw aan te leggen weg van de rotonde van de Drie-
          bondsweg naar Meerstad. Dat de Middelberterweg  Daarnaast zijn het MFC/recreatie/sportactiviteiten
          doorkruist zal worden vindt de Belangenvereniging  en voorzieningen, de Parallelweg A7 en het zandde-
          absoluut geen geschikte route. omdat het lintdorp  pot en alternatieven voor het nieuwe fietspad in de
          daarmee wordt doorgesneden. Het is een historisch  Hunzezone aan bod geweest. Over een aantal punten
                                        9 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14