Page 10 - Meernieuws september-oktober 2017
P. 10

INFORMATIE   VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN           kijk ook op onze website:
                                www.meerdorpen.info


           De Belangenvereniging MEER-dorpen stelt zich ten doel de belangen van de
           inwoners van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan, de
           MEER-dorpen, te behartigen. De benodigde middelen hiervoor worden verkregen
           uit de contributie van onze leden en uit gemeentelijke subsidies.
           De Belangenvereniging is officieel gesprekspartner voor diverse betrokken
           partijen zoals gemeente, provincie en Bureau Meerstad.
           Het bestuur bestaat uit:
           Wilma Ritsema  voorzitter  06 25 33 23 29
           Kees Oosterhuis,  penningmeester  06 51 40 28 55
           Marina Weel,  vervangend voorzitter 06 46 05 86 87
           Aafke Sibma,  secretaris  06 21 49 08 60
           Janny Landman,  ondersteunend lid  06 11 64 90 06
           Thies Dijkhuis,  ondersteunend lid
           Hindrik Mulder,  lid
           Mocht u suggesties, vragen of opmerkingen hebben over de leefbaarheid in onze dorpen, mail dan naar:
           secretarismeerdorpen@gmail.com. Voor financiële zaken kunt u mailen naar penningmeester.meerdorpen@
           gmail.com. Kijk voor meer informatie op www.meerdorpen.info. Daar zijn ook de oude nummers van
           Meernieuws te lezen met nieuws en ontwikkelingen van de Belangenvereniging.
           Bestuur             maar werkt nog enkele dagen per week als technisch
           Na de Algemene Ledenvergadering is het bestuur van  specialist bij een groot adviesbureau. Voor onze ver-
           de Belangenvereniging gewijzigd; dat hebt u natuur- eniging zorgt hij voor de ledenadministratie en alle
           lijk al kunnen lezen in Meernieuws. Het leek ons wel  financiële zaken. Janny Landman (2e van links)
           leuk om nu een foto van de bestuursleden in Meer- is ondersteunend bestuurslid. Niet op de foto staat
           nieuws te zetten, want niet iedereen zal ons kennen.  Hindrik Mulder; Hindrik zorgt o.a. in december
           Onze voorzitter is Wilma Ritsema (rechts op de  voor de kerstbomen en bijbehorende verlichting. Niet
           foto). Wilma woont aan de Middelberterweg en  op de foto staat Thies Dijkhuis, ondersteunend lid.
           werkt als hogeschooldocent in Leeuwarden. Ook is ze  Hij staat de Belangenvereniging bij met al zijn kennis
           lid van de Werkgroep Verkeer. Marina Weel (links  en ervaring. Hij is onder meer bekend van de film ‘De
           op de foto) is plaatsvervangend voorzitter. Marina is  laatste boer van Euvelgunne’.
           57 jaar en werkt als jurist bij het Openbaar Ministe-
           rie in Leeuwarden. Zij ondersteunt en vervangt de  Contributie
           voorzitter en is tevens lid van de Werkgroep Verkeer.  De jaarlijkse contributie bedraagt per automatische
           Aafke Sibma (3e van links) is onze secretaris en  incasso en bankoverschrijvingen, die vóór 1 juni van
           woont aan de Engelberterweg. Ze is Senior Account- het lopende jaar binnenkomen, € 5,-- per jaar. Voor le-
           beheerder bij een Assurantie tussenpersoon in Haren.  den die per bank betalen na 1 juni of contant betalen
           Kees Oosterhuis (de enige man op de foto) is de  is de contributie € 7,-- per jaar. In september zullen
           penningmeester. Kees is 69 jaar en gepensioneerd,  wij alle leden benaderen die nog niet hebben getaald
   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15