Page 13 - Meernieuws september-oktober 2017
P. 13

INFORMATIE                     VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN


          De planning is dat de werkzaamheden aan het eind  Gijsbertsen heeft het eerste bord op 28 juni –samen
          van het jaar gereed zijn en dat dan het fietspad vanaf  met alle schoolkinderen- bij de school onthuld. Dui-
          het Lintdal naar de A7 weer open is en dat er een  delijk is wel dat de kinderen vinden dat automobilis-
          nieuw fietspad ligt vanaf de rotonde bij het viaduct  ten meer rekening moeten houden met voetgangers
                          en fietsers: ze mogen ze “niet plat” rijden en moeten
                          langzaam rijden (of liever nog “rem(m)en”), vooral
                          bij de school! Tevens werd op hetzelfde moment als
                          de onthulling van het eerste verkeersbord ook het          naar het fietspad Lintdal. Het fietspad tussen Lintdal
          en A7 blijft voorlopig een smal pad; wij hebben de Ge-
          meente gevraagd dit fietspad te verbreden, maar de
          financiële middelen zijn daarvoor nog niet beschik-
          baar. Het blijft wel onze aandacht houden en dat weet
          de Gemeente ook.

          Verkeersborden
          en buurtlabel Veilig Verkeer voor MEER-dorpen
          De Werkgroep Verkeer heeft ook niet stilgezeten. Op
          verzoek van de Werkgroep zijn door kinderen van
          groep 3 tot en met 8 van de OBS de Driebond tekenin-
          gen van verkeersborden gemaakt. Deze tekeningen
          hebben in juli en augustus ter bezichtiging gehangen
          in de kerk van Engelbert. De 28 mooiste en duidelijk- buurtlabel Veilig Verkeer uitgereikt door Robin Inpijn
          ste tekeningen zijn door een bedrijf in Leek tot échte  van Veilig Verkeer Nederland. De vorig jaar opgerichte
          verkeersborden gemaakt en deze zijn door de ge- werkgroep Verkeer werd voor zijn inspanningen op
          meente opgehangen in de dorpen Engelbert en Mid- het gebied van verkeersveiligheid beloond met dit
          delbert. Voor deze actie had de werkgroep subsidie  buurtlabel. Voor dit label komen bewonersgroepen in
          gekregen van de gemeente en wijkwethouder Mattias  aanmerking die structureel werken aan de verkeers-                                        13 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18