Page 15 - Meernieuws september-oktober 2017
P. 15

INFORMATIE                     VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN


          veiligheid in de buurt. De toekenning van dit label bete- snijding ernstig aangetast. Daarnaast vrezen we ook dat
          kent niet dat een buurt 100% verkeersveilig is, maar dat  een deel van Middelbert wordt geamputeerd van de rest
          buurtbewoners en andere organisaties de handen ineen  van het dorp en met name sociaal gezien niet meer on-
          hebben geslagen om de buurt zo verkeersveilig mogelijk  derdeel van het (toch al kleine) dorp zal zijn. Het plan is
          te maken. De bewonersgroep heeft de intentie om mini- dus om die nieuwe weg het lintdorp Middelbert te laten
          maal één maal per jaar een buurtactie te organiseren.  doorkruisen, waardoor er een gevaarlijke verkeersituatie
          Hiermee wordt een duurzame verkeersveilige buurt be- bestaat. Terwijl afgelopen jaar de fietsoversteek Middel-
          oogd. Met beide acties is er weer aardig wat publiciteit  berterweg - Driebondsweg juist veiliger is gemaakt. De
          bereikt. Zo stonden we onder andere in de Gezinsbode  Belangenvereniging heeft de MER erop nageslagen en
          en in het Bokkeblad.      daarin staat een verdubbeling van de verkeersintensiteit
          Ook heeft de Werkgroep aan iedere inwoner van de  en daar maken we ons ernstige zorgen over. De verkeers-
          MEER-dorpen (en dus ook aan de nieuwe bewoners aan  veiligheid komt daarmee ernstig onder druk en daar is
          de Hoofdweg) stickers met daarop snelheidsverboden  de infrastructuur absoluut niet op berekend. Het bestuur
          van 30, 50 en 60 km voor op de vuilcontainers. Veel be- heeft contact met enkele bewoners van Klein Harkstede
          woners hebben ze ook daadwerkelijk opgeplakt zodat in  en de bewonersgroep van Meerstad over de alternatieve
          ieder geval eens per week de snelheidsduivels worden  route. Op de volgende pagina links de tekening met de
          geattendeerd op de –ook voor hen- geldende snelheid. alternatieve ontsluitingsweg, zoals wij die in gedachten
                          hebben (in rood). En daarnaast de kaart uit het bestem-
          Noordelijke ontsluitingsweg Meerstad mingsplan (Meerstad Midden) waar het geplande tracé
          Verder is de Werkgroep –samen met het Bestuur van  op staat. De toekomst van de school De Driebond werd
          de Belangenvereniging- in gesprek met de gemeente  ook aangekaart, maar Bureau Meerstad gaat hier niet
          en Bureau Meerstad over het tracé van de noordelijke  over. Daarvoor moeten we bij O2G2 (openbaar onder-
          ontsluitingsweg van het nieuwe P+R Meerstad naar  wijs groep groningen) zijn. Hier gaan we verder mee aan
          Meerstad. In juni heeft het bestuur een klankbord- de slag. Dit najaar wordt er door Bureau Meerstad een
          bijeenkomst van Bureau Meerstad bijgewoond. Deze  inloopbijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners.
          bijeenkomst vindt regelmatig plaats en alle buurtschap- Men kan dan met medewerkers van Bureau Meerstad in
          pen/bewonersgroepen in het Meerstadgebied zijn hier- gesprek en de laatste ontwikkelingen volgen.
          voor uitgenodigd. Het is algemeen bijpraten in een (in)
          formele sfeer. Tijdens deze laatste bijeenkomst heeft het Overleg gemeente (stadsdeeloverleg)
          bestuur een alternatieve route van de Noordelijke ont- In juli heeft het bestuur een gesprek gehad met de ge-
          sluitingsweg gepresenteerd. In het bestemmingsplan  meente Groningen Gebiedsteam Stadsdeel Oost. Twee
          staat opgenomen dat de Noordelijke ontsluitingsweg  keer per jaar vindt dit overleg plaats.
          de Middelberterweg zal doorkruisen. De Noordelijke  Aan de orde zijn o.a. geweest:
          ontsluiting is een nieuw aan te leggen weg van de ro- • Subsidie voor aanschaf van materiaal voor onder-
          tonde van de Driebondsweg naar Meerstad. Dat de Mid- houd van fiets- en wandelpaden.
          delberterweg doorkruist zal worden vindt de Belangen- • Participatiebijdrage
          vereniging om meerdere redenen geen geschikte route,  • Initiatieven van bewoners en/of bestuur
          omdat het lintdorp daarmee wordt doorgesneden. Het is  • Overleg met Bureau Meerstad
          een historisch lint uit de 10e eeuw, we willen heel graag  • Verbetering van fiets- en wandelpaden
          dat deze bijzondere historische waarde intact blijft. Het  • Verbreding van fietspad tussen Lintdal en paral-
          kenmerkende landschap wordt door de schuine door- lelweg A7
                                        15 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20