Page 9 - Meernieuws april 2020
P. 9

kijk ook op onze website: INFORMATIE
          www.meerdorpen.info  VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN

          De Belangenvereniging MEER-dorpen stelt zich ten doel de belangen van de
          inwoners van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan,
          de MEER-dorpen, te behartigen. De benodigde middelen hiervoor worden
          verkregen uit de contributie van onze leden en uit gemeentelijke subsidies. De
          Belangenvereniging is officieel gesprekspartner voor diverse betrokken partijen
          zoals gemeente, provincie en Bureau Meerstad.

          Het bestuur bestaat uit:
          Marina Weel   voorzitter   06 29 17 44 16
          Kees Oosterhuis    penningmeester   06 51 40 28 55
          Wilma Ritsema    vervangend voorzitter  06 25 33 23 29
          Anja van der Linden   secretaris    06 31 17 32 07
          Fokke de Kok   lid    06 15 22 62 00
          Lucien Katerberg   lid   06 12 65 78 36
          Mocht u suggesties, vragen of opmerkingen hebben over de leefbaarheid
          in onze dorpen, mail dan naar: secretarismeerdorpen@gmail.com. Voor financiële zaken kunt u mailen naar
          penningmeester.meerdorpen@gmail.com. Kijk voor meer informatie op www.meerdorpen.info. Daar zijn ook de
          reeds verschenen nummers van Meernieuws te lezen met nieuws en ontwikkelingen van de Belangenvereniging.

          Bericht van de voorzitter    het slibdepot langs de Driebondsweg.
                            Hoewel mijn eerder uitgesproken wens
          Net als voor veel dorpsbewoners waren de  dat de coronacrisis snel voorbij zou zijn,
          afgelopen maanden ook voor het bestuur  niet vervuld is, gaan wij als bestuur en in de
          vervuld van hard werken en leren, afstand  werkgroepen onverdroten maar op afstand
          houden en vakantie vieren, bij voorkeur in  ook de komende maanden door met het
          de buurt maar zeker in de buitenlucht. Ge- behartigen van de belangen van de inwon-
          lukkig werkte het weer aan dat laatste mee. ers van Middelbert, Engelbert, Euvelgunne
            Toch is er ook veel werk verzet: zo  en (Oude) Roodehaan. En mocht u willen
          heeft het bestuur een standpunt opgesteld  weten hoe niet alleen Engelbert en Mid-
          over het Stedenbouwkundig Plan van Eisen  delbert er vanaf de fiets uitzien maar ook
          (SPvE), dat Bureau Meerstad heeft op- Euvelgunne en Roodehaan, maak dan de
          gesteld voor de inrichting van het Middel- fietstocht, die ook het bestuur op 17 au-
          berter Raamwerk. Dit standpunt is inmid- gustus gemaakt heeft voorafgaand aan een
          dels aan de dorpsbewoners voorgelegd en  bestuursvergadering: dat is 23 kilometer
          ingediend bij zowel Bureau Meerstad als de fietsplezier.
          gemeente. Hierna leest u daar meer over.
          En binnen de werkgroep Meer-bos heeft  Marina Weel, voorzitter Belangenvereniging
          een aantal leden zich gebogen over voor- MEER-dorpen
          stellen tot behoud van het Driebondsbos op
                                        9 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14