Page 9 - Meernieuws november 2020
P. 9

kijk ook op onze website: INFORMATIE
          www.meerdorpen.info  VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN

          De Belangenvereniging MEER-dorpen stelt zich ten doel de belangen van de
          inwoners van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan,
          de MEER-dorpen, te behartigen. De benodigde middelen hiervoor worden
          verkregen uit de contributie van onze leden en uit gemeentelijke subsidies. De
          Belangenvereniging is officieel gesprekspartner voor diverse betrokken partijen
          zoals gemeente, provincie en Bureau Meerstad.

          Het bestuur bestaat uit:
          Marina Weel   voorzitter   06 29 17 44 16
          Kees Oosterhuis    penningmeester   06 51 40 28 55
          Wilma Ritsema    vervangend voorzitter  06 25 33 23 29
          Anja van der Linden   secretaris    06 31 17 32 07
          Fokke de Kok   lid    06 15 22 62 00
          Mocht u suggesties, vragen of opmerkingen hebben over de
          leefbaarheid in onze dorpen, mail dan naar: secretarismeerdorpen@
          gmail.com. Voor financiële zaken kunt u mailen naar penningmeester.meerdorpen@gmail.com. Kijk voor meer
          informatie op www.meerdorpen.info. Daar zijn ook de reeds verschenen nummers van Meernieuws te lezen met
          nieuws en ontwikkelingen van de Belangenvereniging.

          Bericht van de voorzitter   met elkaar vergaderd over alle onderwerpen,
          Op het moment dat ik dit schrijf, is het eind  die onze dorpen aangaan; en dat zijn er veel.
          2020 en waterkoud en miezert het buiten;  Zo nadert de concept Dorpsvisie het stadium
          geen echte winter, helaas. Gelukkig branden  dat u er uw mening over zult kunnen geven.
          er ’s avonds bij bijna ieder huis lichtjes buiten   De plannen van onze werkgroep MEER-
          en dat geeft menig dorpsbewoner in deze  Bos voor -kort gezegd- groene geluidswering
          moeilijke tijd even een warm gevoel. Mij in  en meer bomen langs de A7 en de discussie
          ieder geval wel.        over het behoud van het bos langs de Drie-
            Op 8 december hebben veel dorpsbe- bondsweg zijn bij de gemeente en met name
          woners afscheid genomen van een van onze  de raadsleden onder de aandacht gebracht.
          meest actieve dorpsbewoners: Ali Knollema   Begin februari 2021 zullen wij als
          die na een slopende ziekte in zijn woning aan bestuur samen met de werkgroep MEER-Bos
          de Woldjerspoorweg is overleden. Elders in  een gesprek hebben met raadsleden van de
          dit Meernieuws leest u over wat Ali allemaal  gemeente Gro-ningen over alle ontwikkelin-
          voor onze dorpen betekend heeft. De vele  gen in en om onze dorpen.
          bloemen en de mensen, die voorafgaand aan   Door onderzoekers van de RUG is -mede
          de afscheidsdienst langs de weg naar de kerk op ons verzoek- een derde huis-aan-huis
          stonden, waren indrukwekkend.  enquête gedaan met betrekking tot de bouw
            Het bestuur heeft de afgelopen maan- van windturbines in Roodehaan. We houden
          den niet stil gezeten: we hebben via Skype  de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
                                        9 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14