Page 9 - Meernieuws november 2020
P. 9

kijk ook op onze website: INFORMATIE
          www.meerdorpen.info  VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN

          De Belangenvereniging MEER-dorpen stelt zich ten doel de belangen van de
          inwoners van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan,
          de MEER-dorpen, te behartigen. De benodigde middelen hiervoor worden
          verkregen uit de contributie van onze leden en uit gemeentelijke subsidies. De
          Belangenvereniging is officieel gesprekspartner voor diverse betrokken partijen
          zoals gemeente, provincie en Bureau Meerstad.

          Het bestuur bestaat uit:
          Marina Weel   voorzitter   06 29 17 44 16
          Kees Oosterhuis    penningmeester   06 51 40 28 55
          Wilma Ritsema    vervangend voorzitter  06 25 33 23 29
          Anja van der Linden   secretaris    06 31 17 32 07
          Fokke de Kok   lid    06 15 22 62 00
          Mocht u suggesties, vragen of opmerkingen hebben over de
          leefbaarheid in onze dorpen, mail dan naar: secretarismeerdorpen@
          gmail.com. Voor financiële zaken kunt u mailen naar penningmeester.meerdorpen@gmail.com. Kijk voor meer
          informatie op www.meerdorpen.info. Daar zijn ook de reeds verschenen nummers van Meernieuws te lezen met
          nieuws en ontwikkelingen van de Belangenvereniging.

          Bericht van de voorzitter   Ook hebben we als bestuur overleg gehad
          Zoals ik u de vorige keer al schreef is het be- met Bureau Meerstad over de bouwwerk-
          stuur -ondanks de coronacrisis- druk: bijna  zaamheden in het Middelberter Raamwerk
          iedere week hebben we wel een overleg via  (Eemskanaalzone).
          MS Teams met elkaar en anderen (ambte-  Met de Buurtvereniging Harkstederweg
          naren, raadsleden, wethouders). Dat kost  uit Klein Harkstede en vertegenwoordigers
          veel van onze energie, maar we verwachten  van de nieuwe Dorpsbelangenvereniging
          dat onze inspanningen tot successen zullen  Meerstad hebben we gepraat over onze
          leiden.            communicatie met Bureau Meerstad. Ten
                          slotte hebben we met diverse raadsleden
           Zo heeft de werkgroep Dorpsvisie inmid- én onze wijkwethouder Isabelle Diks goede
          dels de concept Dorpsvisie 2021 klaar en  vergaderingen gehad over allerlei onder-
          die zal binnenkort op uw deurmat liggen.  werpen. U leest hierover hierna meer.
          U kunt er dan commentaar op geven of uw   Omdat Meernieuws niet zo vaak ver-
          instemming.          schijnt, maar wij u wel op de hoogte willen
           De werkgroep MEER-bos heeft zijn  houden van actuele ontwikkelingen, wil
          plannen gepresenteerd met een prachtig  ik u verwijzen naar onze facebook-pagina
          filmpje, waaraan diverse MEER-dorpers  MEER-dorpen https://www.facebook.com/
          belangeloos meewerkten: https://www. groups/205368459848665 en de website
          youtube.com/watch?v=9yDrj9OLp5w www.meerdorpen.info. Hierop vindt u het
                                        9 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14