Page 11 - Meernieuws september 2022
P. 11

INFORMATIE
                     VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN

          Actualisatie Masterplan /   ers van de gemeente Groningen. De agenda
          Werkgroep Meerbos       wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de
                          gemeenteraad. Dat zal – als alles volgens plan-
          Voor de actualisatie van het Masterplan is Bureau  ning verloopt – in oktober 2022 plaatsvinden.
          Meerstad in gesprek geweest met veel verschil- Ook de gemeente Midden-Groningen volgt deze
          lende partijen, waaronder natuurorganisaties,  route van besluitvorming.
          belangenverenigingen en ondernemers uit de   Pas na behandeling in de raad is de Agenda
          omgeving en uiteraard de bewoners. De drie  voor de Toekomst definitief vastgesteld. De
          werksessies met circa vijftig bewoners zijn al even  (deel)plannen moeten financieel, technisch en
          achter de rug. Het merendeel van het bestuur  planologisch nog verder worden uitgewerkt. En
          heeft daaraan deelgenomen en -met de Dorps- vanzelfsprekend moeten alle (deel)plannen de
          visie in het achterhoofd- onze mening gegeven  nodige procedures doorlopen.
          over de plannen, die door Bureau Meerstad en
          West8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en   Het plangebied Meerstad wordt aan de hand
          landschapsarchitectuur) werden gepresenteerd.  van de Agenda voor de Toekomst 2050 stap voor
          Naast de bestuursleden waren er nog vele Meer- stap verder ontwikkeld. Welk gebied als eerste
          dorpers die deelnamen aan de werksessies. wordt uitgewerkt, is nog niet bekend.
            Er zijn veel onderwerpen besproken. Het   Als bestuur zijn we blij dat de ontwerpers
          masterplan heeft veel impact op ons leefgebied  goed geluisterd hebben naar onze op- en
          en de gesprekken gingen hier en daar ook met  aanmerkingen tijdens de werksessies waaronder
          wel wat emotie gepaard, er gaat immers veel  onze wensen om
          veranderen.          • een integraal plan voor het hele werkgebied
            Inmiddels is een nieuw plan gemaakt voor  te maken;
          de toekomstige ontwikkeling van plangebied  • de lintdorpen met groen af te schermen van
          Meerstad: de Agenda voor de Toekomst 2050.  de nieuwbouw;
          Daarin moest plek zijn voor 8.000 gevarieerde  • het Driebondsbos te behouden en een
          woningen, 42 hectare bedrijventerrein en  groene corridor aan te leggen tussen dit bos
          een Woldmeer dat groeit naar 350 hectare. In  en de beide plassen;
          het nieuwe toekomstplan zijn de woningen  • de zuidelijke ontsluitingsweg zo snel mo-
          voornamelijk in drie geconcentreerde woon- en  gelijk aan te leggen om nóg meer sluip- en
          werkgebieden getekend waardoor natuur,  bouwverkeer in onze dorpen te voorkomen;
          landschap en cultuurhistorie veel meer ruimte  • snel te beginnen met het planten van
          krijgen dan in het oude Masterplan. Een andere  bomen langs de A7 tegen het lawaai en om
          koerswijziging is het woonaanbod. In het nieuwe  het uitzicht op de daar geplande bedrijven
          plan komt een gevarieerde mix van woningen. te verbeteren.
            Het plan bestrijkt een oppervlakte van 2.500  • Ook hebben we steeds het behoud van de
          hectare en is daarmee een van de grootste ge- bestaande panden aan o.a. de Middel-
          biedsontwikkelingen in Nederland. In en vlakbij  berterweg genoemd.
          het plangebied liggen meerdere dorpen en linten
          elk met een eigen karakter zoals Middelbert,  Alle inwoners van plangebied Meerstad
          Engelbert, Harkstede en Lageland. ontvangen in de week van 19 september de
                          speciale Meerstad Nieuws krant in de brievenbus.
            De Agenda voor de Toekomst is vastgesteld  Deze staat in het teken van de Agenda voor de
          door het college van burgemeester en wethoud- Toekomst 2050.
                                        11 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16