Page 13 - Meernieuws september 2022
P. 13

INFORMATIE
                     VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN

          Op de website www.toekomstmeerstad.eu/ is  vinden wij dat de schoolkinderen in de komende
          meer informatie lezen, waaronder de opbrengst  wintermaanden goed zichtbaar moeten zijn als
          van de werksessies. Wil je iets kwijt over de  ze op de fiets zitten.
          toekomst van het plangebied Meerstad? Dat kun   Ook het te hard rijden door onze dorpen
          je kwijt via het formulier op de website of bel  baart ons zorgen, veel automobilisten rijden
          met Bureau Meerstad. Voor onze reactie op de  harder dan 45 km/h terwijl 30 km/h is aange-
          plannen van Bureau Meerstad en de toekomstige  geven. Daarom ook een oproep aan de ouders
          uitwerking daarvan verwijzen we naar onze  en de overige bewoners om de snelheid van hun
          website www.meerdorpen.info.  auto te matigen, zodat schoolkinderen veilig in
                          de dorpen kunnen fietsen!
          Acties voor de vluchtelingen
          Heeft u nog goede spullen over: kleding,  Stille kracht
          speelgoed, huisraad, servies et cetera? Breng het  Wil je op eigen initiatief zwerfafval opruimen,
          naar de hal aan de Ulgersmaweg 51 (met een  dan kun je bij de gemeente je aanmelden als
          schildering van een vliegenier en de Oekraïense  “Stille kracht in de wijk” om een bijdrage te
          vlag op de gevel) en de spullen komen ten goede  leveren aan het belang van een schone woon- en
          aan vluchtelingen in Nederland en Oekraïne.  leefomgeving. Bij aanmelding via een contactfor-
                          mulier kunt je vragen om een gratis afvalgrijper,
                          afvalring en/of afvalzakken, die dan door de
          Veiligheidsactie met schoolkinderen van  MilieuStewards thuis gebracht worden. Zie:
          De Driebond           https://gemeente.groningen.nl/groningen-

          De Belangenvereniging MEER-dorpen heeft dit  schoon-dankzij-mij en ga dan naar “Stille
          jaar weer een Veiligheidsactie met de schoolkin- krachten in de wijk” en vul het contactformulier
          deren van De Driebond op vrijdag 16 september  in. Er zijn al verschillende bewoners van de MEER-
          georganiseerd.         dorpen die als Stille kracht het zwerfvuil in hun
            Wij hebben een fietscheckactie gedaan.  straat of omgeving regelmatig opruimen.
          De fietsen van de schoolkinderen van groep
              3 t/m 8 zijn gecontroleerd op  Melding verkeersonveilige situatie /
              veiligheid door bestuursleden van de
              Belangenvereniging. Ook was er een schade / vuil
              fietsenmaker (Dittrich uit Harkstede)  Zoals bekend rijdt een deel van de verkeers-
              aanwezig, die eventuele kleine  deelnemers te hard in onze dorpen. U kunt
              reparaties ter plaatse kon uitvoeren.  dit doorgeven aan de gemeente. Hoe meer
              Als de fiets goedgekeurd was, kreeg  meldingen, des te groter de kans dat ze er iets
              deze het “OK” label.   mee gaan doen.
              Naast het controleren van de fietsen   U kunt de melding doen via de link https://
              is er in de klas ook een veiligheids- groningen.slimmelden.nl/ of de app Slim Melden.
              les gegeven door de wijkagenten  Bellen kan ook via 14050 (geen netnummer
              Mirjam Bolt en Hilde Buiting.  nodig). U kunt ook meldingen doen voor andere
            Verkeersveiligheid in onze dorpen is voor de  zaken, bijvoorbeeld voor defecte lantaarnpalen,
          Belangenvereniging van groot belang, daarom  losse stoeptegels of biggenruggen, etc.
                                        13 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18