Page 15 - Meernieuws september 2022
P. 15

INFORMATIE
                     VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN

          Onderhoud aan wegen en paden  puinverharding laten aanbrengen. Bij de puin-
          Middelberterweg. Het noordelijke deel van de  verhardingen zien we alweer hoogteverschillen
          Middelberterweg tussen de Driebondsweg en  ontstaan tussen het asfalt en het talud. De Belan-
          het Kerkepad wordt na de aanleg van de tunnel  genvereniging is van mening dat aanpassing van
          opnieuw ingericht/geasfalteerd. Met de aanleg  de belijning de enige juiste oplossing is.
          van de tunnelbak is men begonnen. Begin
          volgend jaar zal deze gereed moeten zijn en de  Contributie Belangenvereniging
          nieuwe weg dus ook.
            Ook het zuidelijke deel tussen het Kerke- De contributie bedraagt slechts € 5,-- per jaar
          pad en de Olgerweg willen wij graag verbeterd  voor leden die gebruikmaken van een incasso of
          hebben; met name de kuilen naast de weg  per bank betalen vóór 1 juni van het lopende jaar.
          zorgen voor een onveilige situatie. Ook zien we   U betaalt € 7,-- per jaar als u per bank (na 1
          graag dat de weginrichting zo wordt aangepast  juni) of contant wilt betalen. De contributie kunt
          dat er minder hard gereden wordt.  u overmaken op onze bankrekening NL68 RABO
            Wij hebben bij de gemeente, afdeling  0346 2113 28 t.n.v. Belangenvereniging MEER-
          Verkeer en Onderhoud, aangegeven dat we sa- dorpen.
          men willen kijken naar wat de beste oplossingen
          zijn, zodat het een veilige route is voor fietsers en  Vooruitblik op de komende drie maanden
          voetgangers, maar ook voor auto’s en bussen.
            Tunneltje Olgerweg. De Belangenverenig- • Verlichting voor ‘t Loantje proberen te re-
          ing heeft de gemeente gevraagd een “hoogte- gelen in overleg met school, voetbalvereng-
          detectie” aan beide zijden van de tunnel aan te  ing en ondernemers.
          brengen. De gemeente heeft dit inmiddels uit  • ALV van de Belangenvereniging op 21
          laten voeren. Hopelijk komen er nu geen te hoge  september voorbereiden.
          voertuigen meer vast te zitten in het tunneltje. • Nieuwe gemeenteraadsleden en wijkweth-
                           ouder Rik Nijenhuis uitnodigen voor een
                           bezoek aan de MEER-dorpen.
                          • Continu overleg met Bureau Meerstad op de
                           voortgang van de aanleg van de Meerstad-
                           laan en de bouw van woningen en voor-
                           zieningen in het Middelberter Raamwerk/
                           Eemskanaalzone.          Winschoterweg. De belijning op de weg geeft  Wil je meedoen of meedenken?
          verwarring bij automobilisten, waardoor ze
          vaak in de berm terechtkomen en er regelmatig  Bel, mail of app een bestuurslid!
          autobanden vervangen moeten worden.
            De gemeente heeft deels graskeien deels
                                        15 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20