Page 9 - Meernieuws september 2022
P. 9

kijk ook op onze website: INFORMATIE
          www.meerdorpen.info  VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN

          De Belangenvereniging MEER-dorpen stelt zich ten doel de belangen van de
          inwoners van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan,
          de MEER-dorpen, te behartigen. De benodigde middelen hiervoor worden
          verkregen uit de contributie van onze leden en uit gemeentelijke subsidies. De
          Belangenvereniging is officieel gesprekspartner voor diverse betrokken partijen
          zoals gemeente, provincie en Bureau Meerstad.

          Het bestuur bestaat uit:
          Marina Weel   voorzitter   06 29 17 44 16
          Wilma Ritsema    vervangend voorzitter  06 25 33 23 29
          Anja van der Linden   secretaris    06 31 17 32 07
          Kees Oosterhuis    penningmeester   06 51 40 28 55
          Fokke de Kok   lid    06 15 22 62 00
          Danny Beenen   lid    06 27 03 09 73
          Mocht u suggesties, vragen of opmerkingen hebben over de
          leefbaarheid in onze dorpen, mail dan naar: secretarismeerdorpen@gmail.com. Voor financiële zaken kunt u mailen
          naar penningmeester.meerdorpen@gmail.com. Kijk voor meer informatie op www.meerdorpen.info. Daar zijn ook
          de reeds verschenen nummers van Meernieuws te lezen met nieuws en ontwikkelingen van de Belangenvereniging.

          Bericht van de voorzitter   het openbaar vervoer uit Engelbert en Middelbert
                          dreigt te verdwijnen en daarover praten we in
          Wat mooi dat de redactie van Meernieuws uitge- september verder met de gemeente. Ook zijn we
          breid is. Steven en Rutger, dank voor jullie noeste
          arbeid de afgelopen tijd.   druk met de Fiets-check-actie voor de kinderen
                          van de Driebondsschool op 16 september.
            Ik heb al gehoord dat er veel nieuwe ideeën   Kortom, de Belangen van de MEER-dorpen
          zijn bij de nieuwe redactieleden voor de komende  hebben we ook tijdens deze zomer zo goed
          edities. We wensen de nieuwe redactie heel veel  mogelijk proberen te behartigen en dat willen we
          succes en kopij toe; aan ons zal het niet liggen. komend jaar ook weer gaan doen.
            Inmiddels ligt (hopelijk) de lange, hete,
          droge zomer achter ons, maar heeft u kunnen ge-
          nieten van het mooie weer en de vele activiteiten Algemene Ledenvergadering Belangen-
          bij het Engelberter bad.    vereniging MEER-dorpen: 21 sept. 2022.
            Uiteraard heeft het bestuur dat ook gedaan  Op de ALV zijn de (financiële) jaarstukken 2021-
          maar ondertussen niet stil gezeten: vanuit de  2022 voorgelegd aan de leden; deze stukken
          werkgroep Meerbos is overleg geweest over
          het nieuwe Ommetje bij Middelbert en met de  staan ook op de website: www.meerdorpen.info.
          Bedrijvenvereniging Zuid-Oost over een bos langs   Alle dorpsbewoners zijn uitgenodigd via een
          de A7, de voorbereidingen voor onze ALV op 21  flyer. In het volgende nummer van Meernieuws
          september a.s. zijn in volle gang en we hebben  kunt u lezen wat er is besproken.
          ons geroerd naar aanleiding van het bericht dat
                                        9 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14