Page 11 - Meernieuws maart 2023
P. 11

INFORMATIE
                     VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN

          en het gebied langs het Eemskanaal. Er wordt  in Middelbert, Engelbert en Meerstad. Wel heeft
          bekeken of er voorafgaand aan woningbouw op  het bestuur contact gehad met een redacteur
          diverse plekken al groenstructuren aangelegd  van het KRO/NCRV programma Pointer, die
          kunnen worden. Bij het uitwerken van deel- een programma aan het maken is over het
          plannen worden direct omwonenden en andere  verdwijnen van openbaar vervoer uit de dorpen.
          belanghebbenden betrokken.   Zij zullen begin februari met een aantal dorps-
            Het maken van een omgevingsvisie en  bewoners contact opnemen over waarom het
          stedenbouwkundige plannen kost tijd. Er wordt  verdwijnen van openbaar vervoer voor hen een
          op zijn vroegst in 2025 gestart met bouwen.  groot gemis zal zijn. Hopelijk kunnen we in het
          Uitzondering is de school bij Grunopark, die  volgende Meernieuws meer melden.
          mogelijk al in 2024 wordt gebouwd.
                          Acties voor de vluchtelingen in de
          Halfjaarlijks overleg met de gemeente noodopvang aan de Sint Petersburgweg
          Op 14 februari 2023 hebben we ons halfjaarlijks  Vlak voor Kerst heeft een aantal dorpelingen
          overleg gehad met de gebiedscoördinatoren  de vluchtelingen in de noodopvang, aan de
          Marlon Berends en Anna Bloem én – voor het  Sint Petersburgstraat en op de boot aan de
          eerst – onze wijkwethouder Rik van Niejenhuis.  Winschoterkade, weer blij kunnen maken met
          Op het moment waarop ik dit schrijf – eind  Syrische hapjes en warme kwast, gemaakt van
          januari – is de uitkomst niet bekend, maar wél  gratis citroenlimonade van Hooghoudt.
          de agenda:            De kerstman en
            We gaan het (wéér) hebben over het on- -vrouw (a.k.a. Jan Peutz
          derhoud en de inrichting van de Middelberter- en Wilma Ritsema), die
          weg en de Winschoterweg. Ook het herstel van  hen ontvingen, waren
          de kuilen in het fietspad langs de Driebondsweg  erg in trek. En voor
          zullen we bespreken en het achterstallig  Oud en Nieuw hadden
          onderhoud aan de boerderij aan de Middel- we weer oliebollen en
          berterweg 6. Overigens heeft wethouder Rik  chocolademelk geregeld
          van Niejenhuis in een raadsvergadering najaar  en een grote doos rol-
          2022 toegezegd dat men aan de slag gaat met  letjes gekregen van de firma Vegter.
          deze boerderij (gemeentelijk monument in het
                           Veel van de vluchtelingen, die we in 2021
          bezit van de gemeente).     kennis hebben laten maken met de Nederlandse
            Daarnaast zullen we praten over de (her-) december lekkernijen zijn inmiddels verhuisd
          inrichting van sportpark Engelbert, de stand van  naar een woning
          zaken rond het windmolenpark Roodehaan en  in de omgeving.
          de Skaeve Huse aan de Hoofdweg en de stand  Echter, door de
          van zaken met betrekking tot het verdwijnen  grote toestroom
          van de bus uit Middelbert en Engelbert. In het  zijn er weer veel
          volgende Meernieuws krijgt u verslag van het  nieuwelingen
          overleg.            gekomen en ook
                          zij genoten van
          Openbaar vervoer        wat wij en andere
          Tot nu toe hebben we nog niets gehoord van het  vrijwilligers hun
                          brachten.
          OV-bureau Groningen/Drenthe of de gemeente
          over ons alternatief plan voor openbaar vervoer   Omdat er
                                        11 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16