Page 9 - Meernieuws maart 2023
P. 9

kijk ook op onze website: INFORMATIE
          www.meerdorpen.info  VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN

          De Belangenvereniging MEER-dorpen stelt zich ten doel de belangen van de
          inwoners van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan,
          de MEER-dorpen, te behartigen. De benodigde middelen hiervoor worden
          verkregen uit de contributie van onze leden en uit gemeentelijke subsidies. De
          Belangenvereniging is officieel gesprekspartner voor diverse betrokken partijen
          zoals gemeente, provincie en Bureau Meerstad.

          Het bestuur bestaat uit:
          Marina Weel   voorzitter   06 29 17 44 16
          Wilma Ritsema    vervangend voorzitter  06 25 33 23 29
          Anja van der Linden   secretaris    06 31 17 32 07
          Kees Oosterhuis    penningmeester   06 51 40 28 55
          Fokke de Kok   lid    06 15 22 62 00
          Danny Beenen   lid    06 27 03 09 73
          Mocht u suggesties, vragen of opmerkingen hebben over de
          leefbaarheid in onze dorpen, mail dan naar: secretarismeerdorpen@gmail.com. Voor financiële zaken kunt u mailen
          naar penningmeester.meerdorpen@gmail.com. Kijk voor meer informatie op www.meerdorpen.info. Daar zijn ook
          de reeds verschenen nummers van Meernieuws te lezen met nieuws en ontwikkelingen van de Belangenvereniging.
          Bericht van de voorzitter   Algemene Ledenvergadering MEER-

          2023 is alweer een aantal weken geleden be- dorpen op 13 september 2023
          gonnen en de schoolkinderen hebben inmiddels  Voor de coronacrisis hielden wij onze Algemene
          bezit genomen van de nieuwe school. Wát een  Ledenvergadering altijd in het voorjaar. Echter,
          leuke school, maar wat is ie klein!  omdat er komend jaar nog veel op stapel staat
            Leuk om te zien dat de kinderen fijn  wat betreft de herinrichting in en om onze dor-
          kunnen spelen op het kunstvoetbalveld.  pen door Bureau Meerstad, hebben we besloten
          Het zou nóg mooier zijn als ze ook een paar  om de ALV te verplaatsen naar 13 september
          speeltoestellen kunnen gebruiken of over een  2023 in het MFC. Zet die datum alvast in uw
          verlicht ‘t Loantje naar school kunnen gaan. De  agenda.
          Belangenvereniging werkt daaraan en hopelijk
          met succes.          Dorpsvisie MEER-dorpen versus Agenda
            Helaas is met de aanleg van de nieuwe
          parkeerplaats de parkeeroverlast op de Wold- voor de toekomst & wensbeeld
          jerspoorweg van (ouders van) voetballers niet  Zoals in de vorige Meernieuws gemeld heeft
          opgelost. Ook daar proberen we een oplossing  de gemeenteraad van Groningen de Agenda
          voor te vinden. Heeft iemand ideeën, meld je  voor de toekomst plangebied Meerstad 2050
          dan bij ons.          vastgesteld. Bureau Meerstad heeft daarmee
                          groen licht gekregen om aan de slag te gaan
                          met het financieel, technisch en planologisch
            Wil je meedoen of meedenken?  uitwerken van (deel)plannen. Men begint met
            Bel, mail of app een bestuurslid! de uitwerking van Grunopark / De Wierden
                                        9 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14